# همایش_بین_المللی_نشر_مجلات_علمی_در_دانشگاه_سمنان