# همایش_بین_المللی_نشریات_الکترونیکی_در_دانشگاه_سمنا