زندگی صحنه يکتای هنرمندی ماست

سلام

من رحمان معرفت  دانشجوی کارشناسی ارشدکتابداری واطلاع رسانی هستم. اميدوارم  بتوانم از يادداشت هايم چيزهای خوبی يادگيرم وياددهم. دوباره برمی گردم. 

/ 0 نظر / 6 بازدید