چیزهای جدید زیاد!

با سلام

تصور کنید که هر روزی که انسان زندگی می کند یک روز جدید است. هر اکسیژنی که تنفس می کنید یک اکسیژن جدید است. هر بار که چشمهایمان را می بندیم و باز می کنیم یک دیدن دوباره و متفاوت اتفاق می افتد. هر بار که قدم می زنید یک قدم جدید برداشته اید.

هر بار که فکر می کنید یک فکر جدید یک ایده جدید دارید. هر بار که می خندید، خنده ای جدید، هر بار که می گریید، گریه ای جدید و متفاوت. هر بار که فریاد می زنید با فریاد پیشین متفاوت است. هر بار که به آسمان نگاه می کنیم،آسمانی جدید می بینیم.

هر بارانی، بارانی جدید و متفاوت است. هر پنجره ای، پنجره ای تازه است. هر افقی، افقی متفاوت. هر طلوعی، طلوعی نوین و هر غروبی، غروبی متفاوت. هر دوست جدیدی، دوستی متفاوت، هر دشمنی، دشمنی نو و متفاوت.

هر صدایی، هر آهنگی، هر کتابی، هر نگاهی، هر آسمانی، هر حرکتی، یک اتفاق جدید است یا لااقل می می تواند یک اتفاق جدید تصور شود. حرکت و تغییر همه جا وجود دارد در همه چیز.

می توانیم این تغییرات را با همین چشمهایمان ببنیم. چشم دل که جای خودش را دارد. چقدر چیزهای جدید و متفاوت در کنار ما وجود دارد و چقدر زمان برای دیدن این همه زیبایی و تغییر کم داریم.

با احترام

/ 3 نظر / 17 بازدید
مریم عمروانی

تعبیر تازه ایست از تکرار زیبا بود ...!!

رخساره محمدی

حرکت و تغییر همه جا وجود دارد در همه چیز... چقدر زمان برای دیدن این همه زیبایی و تغییر کم داریم.. تغییــــــــــــر... جهان در حال دگرگونی و تغییر است. آدمی کجای این دگرگونی است؟ آدمی هم جزء این دگرگونی است. نگاهی نو و متفاوت به زندگی و یادآوری آن به دیگران نیز می تواند آدمی را دچار دگرگونی کند...

زهرا نوري

دنيا رو با نگاه قشنگي توصيف كردين شايد خيلي از ما اين تفاوتها رو حس نكنيم ولي اين متن زيبا انگيزه ي يك نگاه متفاوت رو به آدم ميده سپاس